1. Bank Account Information (Information de compte bancaire)

  • Currency(devise):CNY
  • Email:service@egameschina.net
  • Name(prénom): CHEN HONGYUN
  • Bank Account(compte bancaire): 6227 0072 0157 0083 667
  • Country(pays): China
  • City(ville): Shenzhen
  • Address(adresse): BM-03, A-702, ZHI HUI GUANG CHANG, QIAO XIANG LU, SHENZHEN, CHINA
  • Zip Code(code postal): 518000

2. Payment Instruction (Instruction de paiement)

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5

Step 6

Step 7

Step 8

Step 9